Elektronická schránka

Aplikácie

Aplikácie pre elektronickú schránku

Príslušenstvo

Príslušenstvo k aplikáciám a službám

 

Služby

Kvalifikované a ostatné služby


Prístup do elektronickej schránky upravuje Zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (Zákon o eGovernmente) v platnom znení:

  • autentifikácia oprávnenej osoby – prostredníctvom autentifikačného certifikátu, ktorého použitie pre autentifikáciu pri prístupe do elektronickej schránky prostredníctvom informačného systému je upravený v §13 ods. 4 a taktiež v §22a Zákona o eGovernmente,
  • prístup k elektronickej schránke – §13 ods. 4 Zákona o eGovernmente,
  • potvrdenie doručenia správy oprávnenou osobou – §30 ods. 2 a ods. 3 Zákona o eGovernmente.