Poučenie dotknutej osoby (ONLINE)


Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35 840 005, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava  I I I , oddiel Sro, vložka č. 2986/B, teda právnická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vymedzeným nižšie. 


Kto sa rozumie dotknutou osobou?

Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom.


Čo je to poučenie dotknutej osoby? 

Toto poučenie vysvetľuje, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.


Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov? 

Vaše osobné údaje sú spracúvané na nasledujúci účel: 

za účelom uzatvorenia zmluvy na diaľku (e-shop), 

za účelom registrácie na našej webovej stránke (na základe udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov),

odpovede na Váš dopyt v zaslanom kontaktnom formulári alebo 

priamy marketing (na základe udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov). 


Aké osobné údaje sú zbierané? 

Za účelom uzatvorenia zmluvy na diaľku, ako aj registrácie na našej webovej stránke, sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

meno, priezvisko, titul,

adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu,

meno, priezvisko, titul a adresa adresáta (v prípade e-shopu),

číslo účtu, číslo banky,

IBAN, BIC/SWIFT, a názov banky, 

emailová adresa, 

telefonický kontakt,

údaje uvádzané v sprievodnej správe,

prihlasovacie meno a heslo (v prípade registrácie),

IP adresa.


Za účelom odpovede na Vás dopyt v zaslanom kontaktnom formulári, ako aj za účelom priameho marketingu v prípade udeleného súhlasu, sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje: 

meno, priezvisko, titul,

emailová adresa, 

telefonický kontakt,

údaje uvádzané v sprievodnej správe,

IP adresa.


S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje?

- Vaše osobné údaje sú spracúvane v prostredníctvom softvérového programového vybavenia, najmä za účelom správneho vedenia účtovnej evidencie, ku ktorému majú prístup všetci zamestnanci prevádzkovateľa. 

- Zároveň naša spoločnosť uzatvorila dohodu spoločných prevádzkovateľov za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb na dobu neurčitú, a preto Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané aj so spoločnosťou DITEC, a.s. Spoločnosť DITEC, a.s. bola zároveň určená ako kontaktná osoba pre dotknuté osoby, avšak to nevylučuje, aby ste v prípade uplatnenia Vašich práv kontaktovali aj našu spoločnosť, resp. našu ustanovenú zodpovednú osobu.

- Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu nie sú zdieľané so žiadnymi tretími subjektmi a sú výlučne spracúvané za účelom priameho marketingu našej spoločnosti.


Súbory „cookie“ na našej webovej stránke

Naša spoločnosť používa na svojej webovej stránke https://www.dstore.sk súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z radu čísel a písmen, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Váš počítač a Vašu IP adresu. Právnym základom na spracovanie cookies je Váš súhlas. Týmto nie je dotknuté naše právo na spracúvanie nevyhnutných technických cookies, bez ktorých by nemohla riadne fungovať naša webstránka, a to aj bez udelenia Vášho súhlasu. Poskytovanie cookies nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Jednotlivé cookies budú uchovávané iba po dobu nevyhnutnú k naplneniu ich účelu, a to maximálne 12 mesiacov  na účely analýzy používania našej webovej stránky a remarketingu.  

Naša Spoločnosť využíva súbory cookies na nasledovné účely:

- responzívnosť,

- možnosť komunikácie prostredníctvom e-mailu,

- identifikáciu návštevníka a jeho súhlasenie s používaním súborov cookies,

- analytická štatistika užívateľov webstránky, 

- remarketing.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti je možné zistiť na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vyjadriť nesúhlas s použitím súborov cookies na našej webovej stránke (okrem nevyhnutných technických cookies) alebo prehliadač môžete nastaviť tak, že niektoré cookies povolíte a u iných znemožníte ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a je možné, že niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 


Použitie nástrojov Google Analytics a Google Remarketing

Na stránke www.dstore.sk môžu byť používané služby tretích strán, akými sú napr. spoločnosti Google Inc. Analytics a Remarketing alebo Adobe Omniture a pod. U týchto služieb sa používajú súbory cookies. Uvedenými službami tretích strán analyzujeme najmä návštevnosť a využívanie našej webovej stránky, prípadne tieto služby využívame na účely personalizovanej reklamy. Získané informácie o používaní našej webovej stránky zdieľame s poskytovateľmi analytických služieb za účelom jej vyhodnotenia. Aj napriek tomu, že Vaše osobné údaje sú prenášané tretím stranám do zahraničia, Vaše osobné údaje sú vždy anonymizované formou skrátenia IP adresy o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie ku konkrétnej fyzickej osobe. Zároveň je možné sa z takýchto analytických a remarketingových služieb odhlásiť, a to odvolaním Vášho súhlasu s použitím predmetných súborov cookies na našej webovej stránke (okrem nevyhnutných cookies, ktoré zabezpečujú jej funkcionalitu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze:  Ako používa spoločnosť Google súbory cookie. Ako spoločnosť Google využíva informácie z webov alebo aplikácií, ktoré používajú jej služby.


Spracúvanie vašich osobných údajov prostredníctvom cloudových riešení

Naša spoločnosť využíva pri svojej činnosti aj cloudové riešenia pre internú komunikáciu, či komunikáciu so sesterskými spoločnosťami. Tieto riešenia využívame predovšetkým na zvýšenie produktivity a mobility zamestnancov, internú spoluprácu na dokumentoch a informačných aktívach jednotlivých oprávnených osôb. Používame webové portály na spoluprácu medzi našimi zamestnancami a partnermi, na zdieľanie a vytváranie informácií. Za účelom ochrany údajov zdieľaných v rámci uvedených cloudových riešení používame moderné technické a softvérové nástroje na šifrovanie dát tak, aby bola zachovaná ochrana a integrita zdieľaných dát. 


Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky. Uvedené neplatí v prípade výslovného súhlasu s takým prenosom Vašich osobných údajov do zahraničia, resp. za účelom poskytnutia objednaných služieb v zahraničí.


Ako dlho budú osobné údaje uchovávané? 

Vaše osobné údaje budú uchovávané v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu budú spracúvané až do odvolania súhlasu, ktorým ich spracúvanie bolo umožnené. 


Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom na:  gdpr@menke-legal.com a lebo poštou na adresu: D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., The Mill, Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava, resp. môžete nás o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne. K uplatneniu Vašich práv je možné použiť aj nami vytvorený vzor danej žiadosti s uvedením inštrukcií k jej vypĺňaniu, ktorý je dostupný na našej webovej stránke https://www.dstore.sk v sekcii GDPR.


V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov osobne. Zároveň máte právo požiadať aj o doplnenie Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon osobne, prostredníctvom emailu na:  gdpr@menke-legal.com  alebo poštou na adresu: D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., The Mill, Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava. K uplatneniu Vašich práv je možné použiť aj nami vytvorený vzor danej žiadosti s uvedením inštrukcií k jej vypĺňaniu, ktorý je dostupný na našej webovej stránke https://www.dstore.sk v sekcii GDPR.


Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne, prostredníctvom e-mailu na: gdpr@menke-legal.com alebo poštou na adresu: D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., The Mill, Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov. K uplatneniu Vašich práv je možné použiť aj nami vytvorený vzor danej žiadosti s uvedením inštrukcií k jej vypĺňaniu, ktorý je dostupný na našej webovej stránke https://www.dstore.sk v sekcii GDPR.


Prenos Vašich osobných údajov

V prípade, ak už nemáte záujem, aby Vaše osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli spracúvané našou spoločnosťou, ale zároveň máte záujem, aby boli spracúvané niekým iným, môžete nás požiadať o vydanie poskytnutých osobných údajov osobne, prostredníctvom emailu na: gdpr@menke-legal.com alebo poštou na adresu: D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., The Mill, Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu a v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. K uplatneniu Vašich práv je možné použiť aj nami vytvorený vzor danej žiadosti s uvedením inštrukcií k jej vypĺňaniu, ktorý je dostupný na našej webovej stránke https://www.dstore.sk v sekcii GDPR.


Namietanie spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú použité na účely marketingu iba v prípade, ak ste s takým použitím výslovne pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov súhlasili. V prípade, ak ste s použitím Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu súhlasili, môžete takýto súhlas kedykoľvek odvolať, a to osobne, prostredníctvom emailu na: gdpr@menke-legal.com alebo poštou na adresu: D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., The Mill, Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava. K uplatneniu Vašich práv je možné použiť aj nami vytvorený vzor danej žiadosti s uvedením inštrukcií k jej vypĺňaniu, ktorý je dostupný na našej webovej stránke https://www.dstore.sk v sekcii GDPR.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie. 


Ako odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme, najmä osobne, prostredníctvom e-mailu na: gdpr@menke-legal.com alebo poštou na adresu: D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., The Mill, Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava. 

Odvolať možno súhlas aj jednotlivo na niektorý z osobných údajov alebo súhrnne. Po odvolaní súhlasu nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované. 


Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené? 

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu, ako bolo dohodnuté, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.


Kontaktné údaje zodpovednej osoby 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorá plní úlohy a povinnosti na základe zákona o ochrane osobných údajov v oblasti ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa sú nasledovné:


MENKE LEGAL s. r. o.

Gorkého 3

811 01 Bratislava

Tel.: +421 221 291 410

e-mail: gdpr@menke-legal.com.