Informácie k novej povinnosti podľa §9 Vyhlášky 331/2018 Z.z.

30.11.2019

Od 1.12.2019 sú všetky osoby vykonávajúce zaručenú konverziu povinné používať pre každú zaručenú konverziu  jedinečné evidenčné číslo pridelené Informačným systémom pre evidenciu záznamov zaručenej konverzie (IS EZZK), ktorý prevádzkuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (UPVII). Osoba vykonávajúca zaručenú konverziu je povinná zaslať do IS EZZK záznam o vykonanej zaručenej konverzii on-line.

Pre splnenie zákonnej povinnosti postačuje vykonanie nasledovných krokov: vykonajte Registráciu osoby vykonávajúce zaručenú konverziu v IS EZZK. Formulár k registrácii nájdete  https://www.iomo.sk/ezzkregistracia  - údaje odpíšte od A po Z správne, podpíšte mandátnym certifikátom! 

FAQ ku konverzii https://www.iomo.sk/registracia-ezzk-faq.