Stanovisko spoločnosti DITEC Commerce k nepresnej a zavádzajúcej kampani PODPISUJ.SK


Vážené dámy, vážení páni,  

spoločnosť DITEC Commerce s.r.o. si Vás, našich existujúcich, ako aj potenciálnych klientov, dovoľuje kontaktovať v nadväznosti na e-mailovú kampaň s názvom „Ste si istí, že Vaša Zaručená Konverzia (ZK) je v súlade s aktuálnou legislatívou?“, ktorá bola realizovaná spoločnosťou Archimetes, s.r.o. dňa 18.03.2020.

Nakoľko spoločnosť DITEC Commerce s.r.o. ako renomovaný dodávateľ aplikácie poskytujúcej zaručenú konverziu - produkt D.Convert, ako aj ďalší dodávatelia aplikácií poskytujúcich zaručené konverzie, môžu byť predmetnou kampaňou poškodené, dovoľujeme si uviesť nasledovné stanovisko:

Napriek skutočnosti, že Vyhláška č. 275/2014 Z. z. bola naozaj zrušená, a to s účinnosťou od 01.01.2019 a nahradená novou Vyhláškou č. 331/2018 Z. z. ako je spomínané aj v predmetnej kampani, spoločnosť DITEC Commerce s.r.o. predmetnú kampaň považuje za nepresnú a zavádzajúcu propagáciu aplikácie Podpisuj.sk, ktorej dodávateľom je spoločnosť Archimetes, s.r.o.

Dovoľujeme si poukázať na to, že dňa 15.01.2019 ÚPVII vydal na základe Vyhlášky č. 331/2018 Z.z., a teda v čase platnosti a účinnosti Vyhlášky č. 331/2018 Z.z., Metodické usmernenie č. 002544/2019/oGŠ-1 k vykonávaniu zaručenej konverzie (ďalej len „Metodické usmernenie“), ktoré vysvetľuje platnosť elektronických formulárov zverejnených v module elektronických formulárov a vytváranie osvedčovacích doložiek. Dostupné je na internetovej stránke ÚPVII:

https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/governance-a-standardy/zakon-o-e-governmente/metodicke-usmernenie-k-vyhlaske-o-zarucenej-konverzii/index.html.

V zmysle Metodického usmernenia: „ÚPVII usmerňuje osoby vykonávajúce zaručenú konverziu, aby do vydania nových elektronických formulárov a ich zverejnenia v module elektronických formulárov používali na vytváranie osvedčovacej doložky pre nižšie uvedené druhy zaručenej konverzie elektronické formuláre osvedčovacej doložky, ktoré sú k dnešnému dňu v module elektronických formulárov zverejnené a sú označené ako platné."

Metodické usmernenie pritom priamo odkazuje na dva sety elektronických formulárov, ktoré sú platné a účinné. Zároveň, po stiahnutí predmetných formulárov je zrejmé, že tieto obsahujú aj dokumenty s názvom „Osvedčovacia doložka“, pričom osvedčovacie doložky obsahujú nasledovný text:

  • „Osvedčujem, že tento elektronický dokument vznikol zaručenou konverziou ako elektronická podoba pôvodného dokumentu v listinnej forme v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii v znení neskorších predpisov.“ 

  • „Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.“ 

Vzhľadom na uvedené, je teda zrejmé, že v súčasnosti sú stále platné a účinné aj osvedčovacie doložky odkazujúce na vyhlášku č. 275/2014 z. z.

Taktiež si dovoľujeme poukázať na oznámenie ÚPVII zverejnené na internetovej stránke

https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/centralna-evidencia-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii/index.html v nadväznosti na technické stretnutie, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti Archimetes, s. r. o., s nasledovným znením:  

„Na technickom stretnutí úradu so zástupcami dodávateľov aplikácii poskytujúcich zaručenú konverziu (o.i. aj so zástupcami spoločnosti Archimetes, s.r.o.), ktoré sa uskutočnilo dňa 20.11.2019, bol vypracovaný plán ďalšieho postupu v rámci integračného procesu informačného systému centrálnej evidencie záznamov o zaručenej konverzii a informačných systémov integrujúcich sa dodávateľov aplikácií poskytujúcich zaručenú konverziu. Z dôvodu, že sme boli informovaní o skutočnosti, že rôzni dodávatelia majú aktuálne v rámci svojich aplikácií integrované rôzne verzie formulárov o zaručenej konverzii a pre potreby zachovania bezchybnej funkčnosti realizácie zaručených konverzií všetkými osobami oprávnenými vykonávať zaručenú konverziu sme sa rozhodli na stanovení prechodného obdobia v trvaní šiestich mesiacov, do konca mesiaca jún 2020, počas ktorého sú platné a účinné všetky formuláre zverejnené v module elektronických formulárov na webovom sídle slovensko.sk. Nižšie nájdete 2 najaktuálnejšie a najpoužívanejšie formuláre.“ 

V zmysle týchto informácií je nepochybné, že sú stále platné a účinné aj osvedčovacie doložky, ktoré nadobudli svoju účinnosť za platnosti a účinnosti Vyhlášky č. 275/2014 Z.z. a ktoré na túto odkazujú.  

Skutočnosť, že osvedčovacie doložky odkazujú na pôvodnú Vyhlášku č. 275/2014 Z.z., tak sama o sebe neznamená, že týmto doložkám chýbajú dôležité údaje, ani to, že by tieto nemali byť zo strany orgánov verejnej moci resp. súdom uznané. To, že osvedčovacie doložky odkazujú na Vyhlášku č. 275/2014 Z.z. rovnako neznamená, že dodávatelia aplikácií, vykonávajúcich zaručenú konverziu, nemajú svoje aplikácie v súlade s platnou legislatívou.  

V neposlednom rade si Vás spoločnosť DITEC Commerce s.r.o. dovoľuje ubezpečiť, že aktívne participuje na príprave legislatívy a štandardov pre oblasť zaručenej konverzie a vedomosti a skúsenosti, ktoré získava aj týmto spôsobom, aktívne aplikuje v rámci svojho produktu D.Convert. Produkt D.Convert tak bezpochyby vytvára osvedčovacie doložky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to aj napriek tomu, že odkazujú na Vyhlášku č. 275/2014 Z.z.

Zároveň si Vás v závere dovoľujeme upozorniť, aby ste pri výbere softvérových aplikácií, ktoré využívate a budete využívať pri vykonávaní advokácie vždy a za každých okolností postupovali v súlade s internými usmerneniami/odporúčaniami Slovenskej advokátskej komory, najmä v súlade s dokumentom s názvom „Štandardy a odporúčania pre advokátov pri nákupe softvéru a/alebo cloudových služieb“. Predmetný dokument je zverejnený na intranetovom portáli Slovenskej advokátskej komory - www.sak.sk, v časti „Pre členov > Elektronická komunikácia advokáta > Budúcnosť je v cloude > Štandardy a odporúčania pre advokátov pri nákupe softvéru a/alebo cloudových služieb“.

V zmysle bodu 3 (Preverenie poskytovateľa/dodávateľa vopred (due diligence)) predmetného dokumentu, cloudové alebo necloudové riešenie musí poskytovať dôveryhodný poskytovateľ/dodávateľ, pričom advokát by si mal vždy pred uzatvorením zmluvy s konkrétnym poskytovateľom/dodávateľom overiť viaceré skutočnosti, napr. skúsenosti, povesť, špecializáciu, sídlo a prevádzku, atď.

Podľa názoru spoločnosti DITEC Commerce s. r. o. predmetná kampaň navádza subjekty vykonávajúce zaručenú konverziu na používanie aplikácie Podpisuj.sk v rozpore s dobrými mravmi a poškodzuje dobré meno spoločnosti DITEC Commerce s.r.o. a dôveryhodnosť produktu D.Convert. Nakoľko spoločnosti DITEC Commerce s. r. o. záleží na zachovaní si dôveryhodnosti  a spoľahlivosti, spoločnosť DITEC Commerce s. r. o. uvádza, že svoje dobré meno, ako aj dôveryhodnosť a spoľahlivosť aplikácie D.Convert bude s využitím všetkých zákonných prostriedkov za každých okolností chrániť. Vzhľadom na uvedené spoločnosť DITEC Commerce s. r. o. v súčasnosti podniká všetky zákonné kroky na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov.