Elektronické podpisovanie dokumentov

Aplikácie

Aplikácie na podpísanie elektronických dokumentov pomocou KEP

Príslušenstvo

Príslušenstvo k elektronickému podpisovaniu dokumentov

Služby

Kvalifikované a ostatné služby


Kvalifikovaný elektronický podpis (ďalej len „KEP“) je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá za splnenia podmienok daných zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách, umožňuje spoľahlivo a jednoznačne určiť fyzickú osobu, ktorá ho vyhotovila. Pomocou KEP je možné elektronicky realizovať právne úkony, ktoré v papierovom svete vyžadujú písomnú formu (§ 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník), t. j. KEP v tomto prípade nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné jeho použitie pri niektorých úkonoch uskutočňovaných v rámci elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci a komerčným sektorom. KEP elektronického dokumentu zabezpečuje:

  • autenticitu – možno jednoznačne overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril

  • integritu – možno preukázať, že po podpísaní dokumentu nedošlo k žiadnej úmyselnej alebo neúmyselnej zmene obsahu dokumentu, aký bol v čase jeho podpisovania;

  • nepopierateľnosť – autor nemôže tvrdiť, že nevyhotovil daný podpis elektronického dokumentu.